Co je reuse

Jak mluvit společnou řečí?

I když je každý stávající či nově vznikající projekt specifický, definice a principy jsou pro popularizaci a profesionalizaci reuse tématu důležité. Čím více lidí bude mluvit společnou řečí, tím je větší šance, že se reuse centra i nábytkové banky stanou transparentními provozy hodné veřejné podpory a běžným zdrojem odkládání i pořizování věcí pro širokou veřejnost.

Co je reuse a proč máme reuse centra?

Jednoduše: opětovné využití věcí. A reuse centra a nábytkové banky představují místa, která spojují trojí benefity pro společnost:

Environmentální

Cílem těchto organizací je podpora cirkulace věcí, snížení nadměrné spotřeby nových produktů a následné produkce odpadů. Prodloužením životnosti výrobků směřují k lepšímu využívání zdrojů, které přinese ekologičtější a udržitelnější budoucnost.

 Sociální

Jedná se o společensky prospěšné organizace, které nabízejí zboží dostupné pro běžné i nízkopříjmové domácnosti a často dávají pracovní příležitosti osobám ze znevýhodněných sociálních skupin.

 Ekonomické

Jsou to místa, kde se věci nevyhazují. Tím, že se věci vrátí do oběhu dojde k ušetření financí, které by jinak municipality musely vynaložit na skládkování. Na těchto místech se uzavírá koloběh věcí a naplňuje naše mise.

Desatero principů reuse

aneb Charta nábytkových bank a reuse center

1

Nejlepší odpad je ten, který nevznikne

Cílem je uzavřít cyklus věcí a v souladu s hierarchií nakládání s odpady (dle Směrnice EU o odpadech) předcházet vzniku zbytečného odpadu.

2

Podporujeme kulturu opravitelnosti věcí

I předměty odložené jako nepotřebné mají hodnotu, jejich opravy a renovace jsou cestou, jak prodloužit životnost výrobků a zamezit jejich znehodnocení.

3

Poskytujeme cenově dostupné produkty pro domácnosti s nízkými příjmy

V reuse centru je v nabídce spektrum věcí v různých cenových hladinách tak, aby nakoupit mohl každý. Nábytková banka produkty poskytuje zdarma znevýhodněným skupinám obyvatel.

4

Dáváme pracovní příležitosti

Vytváříme lokální pracovní příležitosti pro lidi, kteří obtížně hledají uplatnění na trhu práce a nabízíme smysluplné zapojení na dobrovolnických pozicích.

5

Odebíráme a opravujeme, co by jiní vyhodili

Činnost nábytkových bank a reuse center závisí na dobrovolném darování produktů, které zdarma odebírají od občanů a organizací.

6

Měníme spotřebitelské návyky

Cílíme na to, aby reuse centra byla využívána jako rovnocenná alternativa k nakupování nového zboží a byla první volbou, když věci z domácnosti již dále neslouží.

7

Prospěšnost na prvním místě

Smyslem činnosti reuse center a nábytkových bank je navracení věcí do oběhu k dalšímu využití. Příjmy z této činnosti jsou primárně použity na financování provozu organizací, nikoliv ku prospěchu jejich vlastníků.

8

Forma organizace

Nejčastější formou organizace a provozovateli reuse center a nábytkových bank jsou sociální podniky, neziskové organizace, charity, příspěvkové organizace a sběrné dvory.

9

Regionální působnost

Federace se snaží o vytvoření sítě reuse center a nábytkových bank v jednotlivých krajích České republiky, které budou mít lokální působnost a respektovat regionální hranice.

10

Sdílení know-how

Členové Federace nábytkových bank a reuse center se vzájemně podporují a sdílejí znalosti s cílem pomoci ekonomické udržitelnosti a zvýšení dopadu aktivit jednotlivých členů.

Členové Federace respektují Chartu reuse.

Chceme utvářet svět, který podporuje cirkulaci věcí a snižuje nadměrnou spotřebu
nových produktů a následnou produkci odpadů. Zavazujeme se dodržovat desatero principů reuse.

Reuse slovníček

Tady vám vysvětlíme, co znamenají všechny používané termíny:

Reuse centrum

Reuse centrum je místo, kam může kdokoliv donést věci, které už nepotřebuje, ale které mají ještě potenciál k dalšímu využití. V reuse centru je personál očistí, případně opraví a nabídne dále k prodeji. V reuse centru je možné nakoupit jako v běžném obchodě. Předměty jsou k dostání v různých cenových hladinách, obvykle ale reflektují hodnotu věcí. Reuse centrum je místem, které tvoří komunitu lidí, pro které je přirozené věci nevyhazovat a vnímají hodnotu věcí; svou volbou podporují udržitelnost.

Reuse point

Reuse point je vyhrazené místo na sběrném dvoře, obvykle velkoobjemový kontejner, kde se odkládají věci, které mohou ještě sloužit. Je to pomyslný poslední bod, kde se můžete rozhodnout věci nevyhodit a zachránit je tak před skládkou. Za symbolický poplatek nebo zdarma je možné si tyto vytříděné věci odnést a opětovně využít.

Nábytková banka

Nábytková banka funguje jako sociální služba. Díky ní může pro vás již nepotřebný nábytek a vybavení domácnosti sloužit lidem ve finanční tísni. Jedná se o službu, která funguje v kooperaci s městem či krajem; skrze sociální odbor zažádá jednotlivec či rodina o konkrétní věci. Tato služba se využívá při vybavení startovacích bytů, sociálních bytů a v dalších potřebných situacích, jako byla uprchlická krize z Ukrajiny, kdy za jediný měsíc bylo nutné vybavit řadu ubytovacích kapacit.

Upcyklace

Upcyklací označujeme proces, při kterém se vrací hodnota nepotřebným předmětům tím, že se nově upraví nebo se jim vymyslí nový účel. Upcyklace se blíží formě redesignu, tedy ani věc již nepotřebná a nechtěná nemusí být odsouzena k vyhození. Tím, že upcyklace věci zachraňuje a vrací zpět k užívání, předchází vzniku odpadu. A také předchází svou sestru recyklaci, která je na konci cyklu.

Swap

Swap je anglický výraz pro výměnu věcí a v reuse světě se jedná nejčastěji o komunitní akci, na které se vyměňuje oblečení, knihy, věci do domácnosti či pro děti; mohou se objevit i květinové či jiné swapy. Princip je však stejný: co se jednomu nehodí, na tuto akci přinese a druhý si zdarma odnese. Swapy bývají jednorázové a velmi populární akce, které umožňují věci darovat a také získat. Alternativou jsou výměnné lokální skupiny na sociálních sítích.

skupina osob na swapu

Sociální podnikání

Sociální podnikání jsou podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. Hraje důležitou roli v místním rozvoji a často vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním. Zisk je z větší části použit pro další rozvoj sociálního podniku.

skupina osob na swapu

Kam s věcmi?

V České republice stále vznikají nová reuse centra a reuse pointy. Abychom vám pomohli najít, kam nejlépe odnést vaše nepotřebné věci, tvoříme pro vás reuse mapu.