Partnerství a projekty

Jak si můžeme být vzájemně užiteční?

Naše federace je typ platformy, který chyběl nejen stávajícím provozovatelům reuse center a nábytkových bank, ale i tuzemským a evropským partnerům. Spolupráce s veřejným i soukromým sektorem nás posunuje dál v udržitelném a společensky i enviromentálně odpovědném podnikání a přináší zajímavé projekty.

Staňte se partnerem Federace

Federace vznikla z iniciativy lidí, pro které jsou slova udržitelnost, cirkularita a reuse každodenní praxí a životním stylem nebo směrem, kterým vedou své podniky. Federace vznikla také proto, aby se takto smýšlející lidé a firmy mohli potkávat, vzájemně podporovat a inspirovat.

Pokud byste rádi podpořili naši vizi, iniciativu či konkrétní aktivitu, jsme připraveni pro mediální, finanční a další strategická partnerství. Vybíráme, co na oplátku nabízíme my a zveme:
Buďte u toho s námi!

Kontakt s praxí

Díky partnerství s naší Federací jste přímo u zdroje novinek ze světa reuse center a nábytkových bank a souvisejících témat. Víte jako první o vznikajících projektech a zahraničních trendech.

Vzájemná mediální podpora

Jedním ze strategických plánů Federace je medializovat a popularizovat téma snižování množství komunálního odpadu prostřednictvím reuse provozů a projektů.

Účast na inovativním projektu

V České republice chybí ucelená síť nábytkových bank, které jsou, stejně jako banky potravinové, zásadním distributorem materiální pomoci pro lidi v nouzi. Pracujeme na změně!

Aktuální projekty

smart metodika

SMART řešení reuse systému podpořilo MMR

Cílem projektu je podpořit zavádění systému reuse v krajích, městech a obcích a zvýšit povědomí o přínosech konceptu reuse center na místní úrovni. Hlavní aktivitou k dosažení cíle bylo vytvoření SMART metodiky sběru dat pro existující a budoucí provozovatele reuse center a reuse pointů (sběrných míst), která bude součástí obecné metodiky pro provoz různých typů reuse provozů. Pomocí ucelených dat a informacích o evidenci předmětů prezentuje SMART metodika městům množství vrácených předmětů do oběhu a vyčíslí ušetřené finance, které by jinak město muselo vynaložit na skládkování. Zároveň tím poskytne informace o benefitech redukce CO2 a pracovních místech, které díky reuse centrum vznikají/mohou vznikat.

„Reuse centra mohou vznikat jako ekosystém, který potřebuje pro svůj rozvoj podporu. Snažíme se formou metodiky sběru dat vyčíslit jejich benefity v E-S-G oblasti."

Zuzana Kuberová, výkonná ředitelka Reuse federace

Projekt “SMART řešení reuse systému na úrovni obcí, měst a regionů” byl podpořen v roce 2023 dotací Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

smart metodika

Rozvoj sítě Nábytkových bank ve spolupráci s MPSV

Reuse federace je aktivně zapojena do projektu Prevence energetické chudoby, kde tvoří pracovní skupinu pro rozvoj a financování sítě nábytkových bank. Cílem projektu je prostřednictvím inovativního konceptu pronájmu úsporných spotřebičů podpořit domácnosti ohrožené chudobou. Pracovní skupina nejen nábytkových bank řeší postup, jak mohou nábytkové banky pomoci domácnostem ohroženým nebo dotčeným energetickou chudobou a co může udělat stát pro jejich rozvoj a podporu.

„Nábytková banka pomáhá na straně jedné účinně snižovat množství odpadu, na straně druhé formou redistribuce pomáhá vybavit byty, či nabízí podporu lidem, kteří se ocitli v sociální nouzi. Jedná se o projekt, ve kterém máme ambici účinně a efektivně rozšířit počet krajů, na jejichž území vznikne krajská nábytková banka, instituce s řadou pozitivních benefitů pro danou lokalitu."

Dana Kalistová, předsedkyně Reuse Federace

Pro více informací sledujte stránky: energo-chudoba.cz

Projekt vzniká v partnerství s Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci programu Sociální inovace.

smart metodika

Předcházení vzniku odpadu z kulturních institucí

Projekt reaguje na poptávku členských organizací Reuse federace působící v oblasti kultury, příspěvkových organizací z různých koutů republiky a v neposlední řadě i samotných municipalit, kteří řeší cirkularitu, udržitelnost a efektivitu ve své lokalitě. Všechny dotčené spojuje snaha a ochota smysluplně využít již nepotřebné vybavení a materiál, ale naráží na řadu překážek, které jejich záměr komplikuje, zmaří nebo donutí řešit nestandardními postupy. Projektem chceme nastartovat proces, který by zjednodušil darování dále využitelného vybavení a materiálu z příspěvkových organizací v oblasti kultury a zamezil tak zbytečnému hromadění těchto předmětů na skládkách.

“ Projekt stavíme se silnými partnery, klíčovými je art re use společně se spolkem Artmap z. s., jež je odborným partnerem v komunikaci s institucemi. Zahraniční praxi přinášíme z Bruselu od organizace RREUSE a naším legislativním zázemím pro konzultace je právní kancelář Havel a Partners."

Kateřina Matějíčková, koordinátorka projektu

Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí v rámci dotací pro NNO.

dílna upcyklace

Vytváříme síť díky
Active Citizens Fund

Realizace projektu s názvem "Česká federace nábytkových bank a re-use center řeší vznik sítě těchto zařízení napříč Českou republikou s cílem prevence vzniku odpadu" nám umožňuje vytvořit platformu, na které se aktivní provozovatelé mohou síťovat, vzájemně podpořit své fungování, propojit se s experty z oboru i zahraničí.

Klíčové aktivity projektu:
a) Definovat možné způsoby fungování reuse,
b) inspirovat a konsolidovat stávající příklady dobré praxe,
c) prezentovat a komunikovat tyto modely pro státní správu i lokální samosprávy,
d) a zajistit pro reuse centra podporu a rozvoj.

„Spolek Dialog CB uvítal možnost zastřešit vznikající platformu Reuse federace a rád věnuje materiální i expertní podporu při jejím vzniku."

Iva Černá, předsedkyně spolku Dialog CB

Reuse federace byla podpořena Ministerstvem životního prostředí v rámci Programu na podporu projektů NNO v roce 2023.Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

dílna upcyklace

REUSE DNY 2024 – festival udržitelnosti ve městech ČR

"Reuse dny" představují ambiciózní snahu o šíření osvěty a vzájemného vzdělávání v regionálních městech České republiky. Spolu s našimi členskými organizacemi chceme vtáhnout širokou veřejnost do tématu udržitelnosti a nabídnout jim nástroje a dovednosti potřebné k tomu, aby mohli přispět k redukci odpadu a zároveň vytvořit udržitelnější budoucnost pro naši planetu. Během "Reuse dnů" je vytvořen edukační program, který zahrnuje inspirativní přednášky od odborníků na oblasti udržitelnosti, recyklace a cirkulární ekonomiky. Společně s partnerem Swap Prague organizujeme i veliký SWAP, kde účastníci budou moci přinést nepotřebné předměty z domácnosti a vyměnit je za jiné, které jim mohou být užitečné.

„Reuse dny jsou praktickou ukázkou toho, jak nevyhazovat, ale opakovaně používat věci, které mají hodnotu nebo jsou opravitelné. O reuse nestačí jen mluvit, musí se hlavně zažít."

Eva Štibingerová, organizátorka Reuse dní

Pro více informací sledujte stránky: reusedny.cz

Projekt byl finančně podpořen Českou rozvojovou agenturou dotací na rok 2024.

dílna upcyklace

Platforma členů Reuse federace roste i díky podpoře MŽP

Díky podpoře Ministerstva životního prostředí můžeme dále rozvíjet služby Reuse federace. Projekt zahrnuje síťování a posílení vzájemné spolupráce reuse organizací napříč regiony ČR. Reuse federace usiluje o systematickou konsolidaci příkladů dobré praxe, organizaci workshopů pro provozovatele a následné předávání zkušeností formou mentoringu zájemcům o provoz reuse center. Reuse federace rovněž zvyšuje povědomí odborné veřejnosti a místních samospráv o konceptu reuse center a nábytkových bank. Toho dosahuje prostřednictvím prezentací reuse konceptů regionálním samosprávám, například prostřednictvím kulatých stolů.

Další partneři